آساناهای معکوس


در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود
فوائد حرکات معکوس

فوائد حرکات معکوس

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ویپاریتاکارانی ( وضعیت معکوس )

ویپاریتاکارانی ( وضعیت معکوس )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
هالاسانا ( گاو آهن )

هالاسانا ( گاو آهن )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰