آساناهای نشسته


در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود در این بخش توضیحات آموزش ثبت می شود
آردهاناواسانا ( نیمه قایق)

آردهاناواسانا ( نیمه قایق)

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
داند آسانا ( نشستن درست )

داند آسانا ( نشستن درست )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
باداکون آسانا ( وضعیت پروانه )

باداکون آسانا ( وضعیت پروانه )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
سوکهاسانا ( چهار زانوی ساده )

سوکهاسانا ( چهار زانوی ساده )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
ویراسانا ( قهرمان نشسته )

ویراسانا ( قهرمان نشسته )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
سیدآسانا ( طریقه استاد )

سیدآسانا ( طریقه استاد )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
نیمه لوتوس ( نیلوفر آبی ساده )

نیمه لوتوس ( نیلوفر آبی ساده )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
گوموک آسانا ( سر گاو )

گوموک آسانا ( سر گاو )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
یوشتر آسانا ( شتر )

یوشتر آسانا ( شتر )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
مریچی آسانا ( پیچ کمر )

مریچی آسانا ( پیچ کمر )

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷