کف دست و کف پای خود را بیشتر بشناسید


تعداد بازدید : 12226
تاریخ ثبت : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

راه بروید
ارگان‌های بدن شما سنسورها و گيرنده‌های قابل لمسی در كف پاها دارند كه با ماساژ دادن اين نقاط، می‌توانيد از دردها و خستگی‌های آن اعضا بكاهيد.
در زير ارگان‌های مربوط به هر كدام از پاهايتان را می‌بينيد. قلب با پای چپ در ارتباط است:

 در اين تصوير، اعضا و ارگان‌های بدن بدانگونه كه هستند نمايش داده شده و مشخص گشته كه هر عضو با كدام نقطه در ارتباط است.
رشته‌های عصبیِ مرتبط با هر ارگان در نقطۀ نمايش داده شده به پايان می‌رسد.


راه رفتن باعث تحريک شدن گيرنده‌های اعضای مختلف شده و همواره آن‌ها را فعال نگه ميدارد. پس... راه برويد!


جزئيات ارزشمند و مفيد در اين زمينه در كتابShiatsu Self Massage توسط انستيتوی Acupressure منتشر شده:
http://www.acupressure.com


اعضای مربوط به کف دست :