نگاه خیام به ارزش شادی

نگاه خیام به ارزش شادی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
زنده بمون!

زنده بمون!

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
اگر عمر دوباره داشتم . . .

اگر عمر دوباره داشتم . . .

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نمره انسانیت

نمره انسانیت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم

هفت جا ، نفس خویش را حقیر دیدم

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
جملاتی از نلسون ماندلا

جملاتی از نلسون ماندلا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
هشتاد و شش هزار و چهارصد . .

هشتاد و شش هزار و چهارصد . .

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
یک داستان واقعی

یک داستان واقعی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
پندهای طلایی انیشتن

پندهای طلایی انیشتن

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
عجایت هفت گانه هستی

عجایت هفت گانه هستی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
7نصیحت مولانا شاعر بزرگ پارسی

7نصیحت مولانا شاعر بزرگ پارسی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
گرگ درون

گرگ درون

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
آلفرد نوبل

آلفرد نوبل

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نگاهت را عوض کن!

نگاهت را عوض کن!

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
به اندازه خودت

به اندازه خودت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دکتر مرتضی شیخ

دکتر مرتضی شیخ

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دانه قهوه

دانه قهوه

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
خاطره ای از آرون گاندی

خاطره ای از آرون گاندی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳