چشمان خودت کو ؟

چشمان خودت کو ؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تو از کجا میدانی ؟

تو از کجا میدانی ؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
غیر ممکن یعنی .....!

غیر ممکن یعنی .....!

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
مشکلات زندگی

مشکلات زندگی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دیدگاه خیام به ارزش شادی

دیدگاه خیام به ارزش شادی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
تهدید

تهدید

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
آتش در آزمایشگاه ادیسون

آتش در آزمایشگاه ادیسون

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دارمای ما عشق ورزیدن است

دارمای ما عشق ورزیدن است

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
الاغ پیر...

الاغ پیر...

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
زندگیت را بساز

زندگیت را بساز

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
آنها می دانند!

آنها می دانند!

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
مزیت شکسته شدن !

مزیت شکسته شدن !

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
منطق چیست ؟

منطق چیست ؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
همان که تا امروز می رساند !

همان که تا امروز می رساند !

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
قضاوت همیشه آسانست

قضاوت همیشه آسانست

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
ثروتمند کیست

ثروتمند کیست

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
دلخوری!!

دلخوری!!

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
کوزه ترک خورده

کوزه ترک خورده

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
مرد دیوانه شهر ما

مرد دیوانه شهر ما

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
حـــکـــــمــــت

حـــکـــــمــــت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
حکایت مرد و اسب اصیل

حکایت مرد و اسب اصیل

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
قلب جغد پیر شکست

قلب جغد پیر شکست

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
پسرک و دخترک

پسرک و دخترک

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
پل یا حصار ؟

پل یا حصار ؟

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
داستانی از پائولوکوئیلو

داستانی از پائولوکوئیلو

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
پیدا کردن ساعت

پیدا کردن ساعت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
 کسب و کار درجه یک علی آقا

کسب و کار درجه یک علی آقا

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
بال پرواز

بال پرواز

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
راز موفقیت

راز موفقیت

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
سه پرسش سقراط

سه پرسش سقراط

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳